Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2014

0378 c0fc

darrynek:

because he’s the hero gotham deserves, but not the one it needs right now

Reposted fromdinostuck dinostuck viatysiace-mysli tysiace-mysli
9671 cc52 500
Reposted frommrautyna mrautyna viaredhead90 redhead90
3278 729e 500
Reposted fromlovelove lovelove viatysiace-mysli tysiace-mysli

March 09 2014

Hej, kocham Cię. I w sumie cholernie bałem się użyć tych słów, bo one są jak obietnica. Obietnica tego, że będę obok Ciebie, zawsze i wszędzie. Że choćby niebo waliło Ci się na głowę, ja podbiegnę i je przytrzymam. Że będę tylko Twój. Rozumiesz? A widzisz... Ja nigdy nie łamię obietnic...
— Bard od Siedmiu Boleści, Mikołaj Bajorek
6634 5825
Łzy mężczyzny przy ukochanej kobiecie świadczą o głębokim uczuciu i zaufaniu.
— me about you
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa viaredhead90 redhead90
4199 abcb
... yeah.
Reposted fromHigh-Key High-Key viapieczareczka pieczareczka
Przeciwności losu - hartem ducha zwyciężaj kobieto !
— :)
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
Dla prawdziwego faceta idealna kobieta to kochana kobieta.Wszystkie inne kobiety są jej pięknym tłem.
— Kazimierz Janiak

March 01 2014

3512 3838 500
 lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Kownicki
Reposted fromkropka kropka viaredhead90 redhead90
5135 09fa
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viaredhead90 redhead90
2538 847e
He tried to hang himself.
Reposted fromKik4s Kik4s viapieczareczka pieczareczka
Nic nie motywuje nas tak, jak ludzie, którzy w nas nie wierzą.
3096 e338
Reposted fromemememsy emememsy viaeempee eempee
9657 a073
Reposted fromscorpix scorpix viaeempee eempee
Miłość to dostrzeganie kogoś obok
— Dawid Podsiadło
Reposted fromzgubilamsie zgubilamsie viaredhead90 redhead90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl